CHŁODNIE

Ogrzewanie posadzek w chłodniach i mroźniach

Podgrzewanie konstrukcji podłogi w chłodni jest niezbędne w celu zabezpieczenia budynku przed zniszczeniami spowodowanymi przez warunki w nim panujące.


W chłodniach, w których w sposób ciągły utrzymywana jest temperatura od -30 do -20°C następuje przemarzanie fundamentów i gruntu znajdującego się pod posadzką. Zjawisko to zachodzi pomimo dobrej izolacji termicznej ułożonej pod posadzką. Rozszerzające się kryształy lodu powodują pęcznienie gruntu, co prowadzi do odkształcenia posadzki i stopniowego niszczenia podziemnych elementów konstrukcji.


W celu zabezpieczenia konstrukcji chłodni, elektryczne kable grzejne należy instalować na podłodze pod izolacją fundamentu budynku bądź w ościeżnicy drzwiowej.


Podobne zjawiska występują na sztucznych lodowiskach. Przemarzanie gruntu i związane z tym straty można w dużym stopniu ograniczyć za pomocą systemów grzewczych.